Warunki Korzystania z Serwis

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM TEKSTEM. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY PODLEGA PONIŻSZYM WARUNKOM KORZYSTANIA ORAZ NASZYM ZASADOM OCHRONY PRYWATNOŚCI. POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ NA ZBIERANIE DANYCH ZGODNIE Z NASZYMI ZASADAMI OCHRONY PRYWATNOŚCI.

Niniejsze Warunki Korzystania („Warunki”) mają zastosowanie do witryn internetowych, stron internetowych, tzw. interactive features, aplikacji, tzw. widgetów, blogów, sieci społecznościach, tzw. social network "tabs”, światów lub tzw. features alternatywnej rzeczywistości lub innych ofert online lub bezprzewodowych, które zawierają link do niniejszych Warunków, niezależnie od tego, czy są dostępne przez komputer, urządzenie przenośne lub inną technologię, sposób lub środek (każda z nich „Witryna, a wszystkie łącznie „Witryny”).

 

Witryny są oferowane przez Columbia Pictures Corporation Limited lub spółki stowarzyszone, takie jak Sony Pictures Television, Sony Pictures Entertainment (“SPE”), Crackle, Inc lub inne spółki stowarzyszone z Sony Pictures Entertainment Inc. (łącznie „AXN” lub „my” lub „nas” lub „nasza/nasze”). Niniejsze Warunki określają Twoje prawa i odpowiedzialność w związku z daną Witryną, z której korzystasz (zwaną czasami „tą” Witryną). Termin Witryna obejmuje zawartość tej Witryny, wszelkie nasze usługi dostępne w ramach tej Witryny lub dostarczane przez tę Witrynę („Usługi”) oraz wszelkie oprogramowanie udostępniane przez nasz w ramach lub przez tę Witrynę („Oprogramowanie”), chyba że wskazano inaczej. „Korzystasz” 
z naszej Witryny za każdym razem, gdy wchodzisz na nią (przez komputer, urządzenie mobilne lub inną technologię), przeglądasz ją, łączysz się do niej lub z niej za pośrednictwem linka lub w inny sposób współdziałasz lub komunikujesz się lub łączy do Witryny lub z niej (lub jakąkolwiek jej częścią) lub współdziałasz lub komunikujesz się z innymi użytkownikami przez Witrynę (w tym, bez ograniczenie do poniższego, przez komunikatory (tzw. message boards), fora (tzw. chat rooms) lub inne społeczności założone w Witrynie). Twoje korzystanie z Witryny (lub jej części) oznacza Twoją zgodę na związanie się i podleganie niniejszym Warunkom oraz Zasadom Ochrony Prywatności oraz Polityce Cookie AXN (łącznie „Zasady Ochrony Prywatności”), które są niniejszym inkorporowane przez niniejsze odniesienie się do nich w tych Warunkach. Niniejsze warunki są wiążącą umową prawną pomiędzy Tobą a AXN: prosimy o zapoznanie się z nimi dokładnie przed skorzystaniem z tej Witryny. Udzielasz wyraźnej zgody na związanie się, bez ograniczenia do poniższego, warunkami określonymi w akapitach zatytułowanych ZASTRZEŻENIA DO ZAPEWNIEŃ, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, OBOWIĄZUJĄCY ARBITRAŻ, ROZWIĄZANIE, ZABEZPIECZENIE.    Nie korzystaj z tej Witryny, jeśli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek warunki w nich zawarte.

 

Jeśli korzystasz z Witryny, potwierdzasz, że uznajesz, rozumiesz i zgadzasz się, że robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko oraz, że Twoją odpowiedzialnością (a nie naszą) jest upewnić się, że Twoje korzystanie z Witryny jest zgodne ze wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa w jurysdykcji obowiązującej w miejscu, z którego uzyskujesz dostęp do naszej Witryny. PRZEZ PRZEDSTAWIANIE TWOICH PERSONALNYCH INFORMACJI, WYRAŹNIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE TAKICH DANYCH OSOBOWYCH DO USA ORAZ NA PRZETWARZANIE TAKICH DANYCH NA SERWERACH AXN W USA (LUB JEJ WYZNACZONYCH KONTRAKTORÓW), GDZIE TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PODLEGAŁY PRAWU USA, KTÓRE MOŻE ZAPEWNIAĆ NIŻSZY (LUB INNY) POZIOM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NIŻ W TWOIM KRAJU.

 

AXN zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków lub Zasad Ochrony Prywatności, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszych Warunków lub Zasad Ochrony Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu. Zgadzasz się na zapoznawanie się od czasu do czasu z niniejszymi Warunkami oraz Zadami Ochrony Prywatności w celu zapoznania się ze zmianami. Twoje korzystanie z Witryny lub jakiejkolwiek jej części po tym, jak jakiekolwiek zmiany do niniejszych Warunków lub Zasad Polityki Prywatności zostały opublikowane, będzie uznane za akceptację tych zmian i będzie stanowiło Twoją zgodę na związanie tymi zmianami. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany, deklaracją Twojego braku zgody będzie zaprzestanie korzystania z Witryny. Twoje korzystanie z pewnych elementów, funkcjonalności, programów lub Usług (w tym, bez ograniczenia do poniższego, konkursów, loterii, promocji, bezprzewodowych możliwości marketingowych, zdjęć lub wideo lub innych Materiałów Użytkownika (jak zdefiniowano poniżej), możliwości przesyłania, ładowania, pobierania, publikowania, wyświetlania, ścieżek RSS, itp.) oferowanych w ramach lub przez Witrynę może być poddane dodatkowym lub szczególnym warunkom („Szczególne Warunki”), a przed Twoim korzystaniem z takich elementów, funkcjonalności, programów lub Usług, może być od Ciebie wymagana zgoda na takie dodatkowe Szczególne Warunki. Wszelkie Szczegółowe Warunki są inkorporowane do niniejszych Warunków i obowiązują w pełni, jakby stanowiły część tych Warunków.

 

 


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA; OGRANICZENIA W KORZYSTANIU

Zawartość Witryny oraz wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i pozostała własność intelektualna oraz prawa własności do niej należą do AXN lub jej licencjodawców oraz podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej USA i międzynarodowego. Uznajesz, rozumiesz i zgadzasz się na to, że nie masz żadnych praw do żądania jakichkolwiek praw do zawartości Witryny ani jakiejkolwiek jej części, z wyjątkiem: 
(i) dotyczących Twoich własnych Materiałów Użytkownika (z wyłączeniem jakichkolwiek materiałów – np. tzw. key art, tzw .title treatment, klipów, zdjęć z planu, ścieżek dźwiękowych, itp. – użytych w Twoich Materiałach Użytkownika, co do których mogła zostać udzielona Tobie przez AXN licencja na korzystanie z nich w Twoich Materiałach Użytkownika, na przykład w związku z konkursem lub innym programem lub elementem oferowanym w Witrynie (taka zwartość zwana będzie „Licencjonowaną Własnością AXN”)); lub (ii) w granicach Twoich ograniczonych praw do korzystania z Witryny w pewnych osobistych (nie komercyjnych) celach, jak wskazano poniżej w części zatytułowanej UDZIELONA TOBIE LICENCJA, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w części zatytułowanej TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz w  warunkach i postanowieniach niniejszych Warunków. Z wyjątkiem Twoich własnych Materiałów Użytkownika (i tylko w zakresie, w jakim je kontrolujesz) lub jeśli zostało udzielone wyraźne upoważnienie przez AXN na podstawie niniejszych Warunków lub w inny sposób, wyrażasz zgodę na nie kopiowanie, nie reprodukowanie, nie powielanie, nie streaming’owanie Witryny, nie odbieranie lub ściąganie z Witryny, nie wchodzenie na Witrynę za pośrednictwem technologii lub środków innych niż te dostarczone w ramach Witryny, nie wykonywanie, nie zbywanie, nie pobieranie, nie ładowanie, nie archiwizowanie, nie licencjonowanie innym, nie edytowanie, nie zmienianie, nie manipulowanie, nie tworzenie utworów zależnych od lub opartych na (w tym, bez ograniczenia do poniższego, miksów, montaży, tapet, dzwonków, kartek z życzeniami, T-shirt’ów lub innych materiałów handlowych), nie publikowanie lub ponowne publikowanie, nie umieszczanie, nie transmitowanie, nie wyświetlanie lub ponowne wyświetlanie, nie opracowywanie, nie udostępnianie, nie wprowadzanie, nie tłumaczenie, nie dekomponowanie, nie przerabianie, nie dokonywanie tzw. reverse engineer, nie inkorporowanie do jakiegokolwiek aplikacji hardware lub software, nie korzystanie w celach handlowych lub w jakikolwiek innych sposób, nie wykorzystywanie Witryny lub jakiejkolwiek jej części. Wszelkie nieuprawnione użycie wskazane powyżej będzie stanowiło naruszenie praw autorskich i innych praw własności AXN lub jej licencjodawców (w tym, bez ograniczenia do poniższego, innych użytkowników Witryny, który przedstawili ich własne Materiały Użytkowników) oraz naruszenie niniejszych Warunków, jak też może skutkować Twoją odpowiedzialnością cywilną lub karną na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa.

UDZIELONA TOBIE LICENCJA

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków (w tym, bez ograniczenia do poniższego, części niniejszych Warunków dotyczącej TWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI poniżej), niniejszym udzielmy Tobie, pod warunkiem i wyłącznie w zakresie, w jakim konieczna fukcjonalność jest Tobie dostarczona w ramach Witryny lub przez nią, ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego, nie podlegającego przeniesieniu, nieograniczonego terytorialnie, bezpłatnego prawa oraz ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nie podlegającej przeniesieniu, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej licencji („Licencja”):

 1. Licencji do odstępu do Witryny, przeglądania jej lub innego korzystania z Witryny (w tym, bez ograniczenia do poniższego, wszelkich Usług dostarczonych w ramach tej Witryny lub przez nią) wyłącznie dla celów Twojego osobistego (nie komercyjnego) oraz zgodnego z prawem użytku, zgodnie zamierzoną zwyczajową oraz upoważnioną funkcjonalnością tej Witryny;
 2. Licencji do stream’owania zawartości Witryny w wykorzystaniem jakichkolwiek widgetów lub innych streaming’owych Internetowych odtwarzaczy wideo dostarczonych w tej Witrynie, jeśli ma to miejsce, (wszelkie takie widgety lub inne streaming’owe Internetowe wideo odtwarzacze zwane będą zwane dalej ‘Widget”), wyłącznie do Twojego osobistego i zgodnego z prawem użytku;
 3. Licencji do wycinania i wklejania pewnych kodów wyraźnie Tobie udostępnionych przez Witrynę (niezależnie od tego, czy taka funkcjonalność jest desygnowana, jako funkcjonalność tzw. sharing, czy nie) w celu umieszczania, ponownego opublikowania, utrzymania lub wyświetlania zawartości danej Strony, której takie kody dotyczą, na Twoich własnych osobistych, dostosowanych społecznościowych witrynach, blogach, mikroblogach (łącznie Twoje „Osobiste Media Społecznościowe”) lub, jeśli Witryna dostarcza funkcjonalność "widget grabbing and embedding", w celu uchwycenia i umieszczenia Widgetu, ponownego publikowania, utrzymania lub wyświetlania takiego Widgetu na Twoich Osobistych Mediach Społecznościowych; 
 4. Licencji do wycinania i wklejania pewnych kodów wyraźnie Tobie udostępnionych przez Witrynę lub, jeśli Witryna dostarcza funkcjonalność "widget grabbing and embedding", w celu uchwycenia Widgetu w celu przesłania dalej takiego kodu lub Widgetu, w zależności od tego, co ma miejsce, do Twoich znajomych, dla celów umożliwienia im przeglądania zawartej tam zawartości Witryny lub, jeśli mają taką wolę, w celu umożliwienia im umieszczania przesłanych im fragmentów kodów lub Widgetów na ich własnych Osobistych Mediach Społecznościowych lub dalszego przesyłania do ich własnych znajomych;
 5. Jeśli konkretna Witryna zawiera narzędzie „Wyślij do Znajomego” („Send to Friend”) lub podobne, które umożliwia Tobie zainicjowanie i wysłanie do jednego z Twoich znajomych komunikacji e-mail, która zawiera zawartość Witryny oraz narzędzie jest operacyjne, Licencji do korzystania z narzędzia w celu żądania, aby serwery tej Witryny przekazały Twoją wiadomość Twojemu znajomemu;
 6. Jeśli dana Witryna zawiera link „Pobierz” („Download”) obok części zawartości Witryny (w tym, bez ograniczenia do poniższego, obrazek, ikonę, tapetę, ścieżkę muzyczną, wideo, zwiastun, ścieżkę RSS), Licencji do pobierania pojedynczej kopii takiej zawartości na pojedynczy komputer, telefon komórkowy lub inne dozwolone urządzenie, wyłącznie do Twojego osobistego, nie komercyjnego użytku;
 7. Jeśli dana Witryna umożliwia Tobie pobieranie oprogramowania (tzw. Software), Licencji na instalowanie i korzystanie z wyłącznie jednej kopii oprogramowania na systemie Twojego osobistego komputera, telefonu komórkowego lub innego dozwolonego urządzenia, wyłącznie w formie maszynowego wykorzystywania kodu źródłowego programu tylko na urządzeniu, na którym program jest zainstalowany oraz wykonania jednej dodatkowej kopii dla celów utworzenia kopii dodatkowej, pod warunkiem, jednak, że rozumiesz i zgadzasz się na to, że: (i) przez pozwolenie Tobie na pobranie oprogramowania (tzw. Software), AXN nie przenosi na Ciebie prawa do oprogramowania (tj. jesteś właścicielem medium, na którym oprogramowanie jest zapisane, ale właściciel oprogramowania (którym może być AXN lub osoba trzecia będąca licencjodawcą oprogramowania) zachowa pełny i zupełny tytuł do takiego oprogramowania; (ii) nie możesz kopiować, zmieniać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć na jakikolwiek język, rozprowadzać, tworzyć utworów zależnych lub opartych na oprogramowaniu bez uprzedniej pisemnej zgody AXN; (iii)  nie możesz przenosić, wypożyczać, wynajmować, oddawać do korzystania oprogramowania jakiejkolwiek osobie lub jednostce, a jakakolwiek Twoja próba udzielenia sublicencji lub przeniesienia, oprogramowania będzie nieważna i nieskuteczna; (iv) nie możesz dekomponować, demontować, przerabiać, dokonywać tzw. reverse engineer lub usiłować zrekonstruować, zidentyfikować, odkryć jakiegokolwiek kodu źródłowego, będących podstawą idei, będących podstawą technik interfejsu użytkownika lub algorytmów oprogramowania w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem w zakresie, w jakim powyższe ograniczenia są zabronione mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz (v) z tego powodu, że prawa i regulacje USA ograniczają eksportowanie i ponowne eksportowanie produktów i danych technicznych pochodzenia USA, w tym oprogramowania, nie możesz eksportować ani ponownie eksportować oprogramowania w jakiejkolwiek formie z naruszeniem praw USA lub jakiejkolwiek jurysdykcji, a ponadto oświadczasz i zapewniasz, że nie jesteś obywatelem ani rezydentem żadnego kraju, na produkty którego USA nałożyła embargo lub będącego na liście Departamentu Skarbu USA (ang. Treasury Department) Specjalnie Oznaczeni Obywatele (ang. Specially Designated Nationals) lub w zestawieniu zakazów Departamentu Handlu USA (ang. U.S. Commerce Department’ Table of Denial and Prohibition Orders);        
 8. Licencji do uzyskania zarejestrowanego osobistego konta użytkowania (lub/i powiązanej nazwy użytkownika i hasła) w ramach Witryny oraz współdziałania z innymi użytkownikami Witryny, jako część opartych na Witrynie forów (ang. chat rooms), komunikatorów (ang. message boards), mediów społecznościowych, gier multiplayer online lub innych aktywności lub podobnych Usług oferowanych w ramach Witryny; oraz
 9. Licencji do korzystania z innych funkcjonalności wyraźnie dostarczonych prze AXN w ramach lub przez Witrynę w celu korzystania przez użytkowników, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków (w tym, bez ograniczenia do poniższego, funkcjonalności do tworzenia lub Przedstawiania Materiałów Użytkownika).

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Twoje prawa na podstawie jednej lub więcej Licencji wskazanych powyżej są uwarunkowane spełnieniem przez Ciebie każdego z następujących warunków:

 1. Nie będziesz tworzyć ani Przedstawiać (zgodnie z poniższą definicją) Materiałów Użytkownika, które są nielegalne, sprzeczne z prawem, pornograficzne, obsceniczne, szkalujące, szkodliwe, zawierające pogróżki lub zastraszające, dyskryminujące, prześladujące, mające charakter molestujący, maltretujący, wulgarny, nieprzyzwoity, profanujący, nienawistny, obraźliwy kulturowo lub etnicznie lub które zachęcają do zachowań przestępczych lub które dają lub mogą dawać podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej lub które naruszają jakikolwiek mające zastosowanie przepisy prawa, reguły, regulacje lub wytyczne Federalnej Komisji Handlu (ang. Federal Trade Commission) („Obowiązujące Prawo”) lub które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, publiki lub prawa prywatności lub odsyłają do naruszającej nieuprawnionej zawartości;
 2. Nie będziesz tworzyć, ponownie publikować, utrzymywać ani wyświetlać jakiejkolwiek zawartości Witryny (w tym, bez ograniczenia do poniższego, jakichkolwiek Twoich własnych Materiałów Użytkownika) na żadnych Osobistych Mediach Społecznościowych lub innej witrynie lub w innej Internetowej lokalizacji, która zwykle zawiera lub gości (ang. host) zawartość, która jest nielegalna, sprzeczna z prawem, pornograficzna, obsceniczna, szkalująca, szkodliwa, zawierająca pogróżki lub zastraszająca, dyskryminująca, prześladująca, mająca charakter molestujący, maltretujący, wulgarny, nieprzyzwoity, profanujący, nienawistny, obraźliwy kulturowo lub etnicznie lub która zachęca do zachowań przestępczych lub która daje lub może dawać podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej lub która narusza jakiekolwiek Obowiązujące Prawo lub która naruszają prawa własności intelektualnej innych osób lub odsyła do naruszającej nieuprawnionej treści;
 3. Nie będziesz wysyłał spamu, łańcuszków listowych, schematów piramidowych ani żadnych innych niezamówionych lub nieuprawnionych materiałów reklamowych lub promocyjnych ani też molestował, znęcał się, nękał (ang. stalk), szkodził lub w inny sposób powodował mentalne lub psychiczne cierpienie lub krzywdę komukolwiek, ani znieważał kogoś lub uwłaczał komuś lub angażował się w inne bezprawne lub niewłaściwe działania korzystając z Witryny;
 4. Dostarczysz prawidłowe, aktualne i kompletne informacje na Twój temat lub/i kogokolwiek innego oraz nie będziesz dostarczał fałszywych informacji na Twój temat lub/i kogokolwiek innego (w tym, bez ograniczeń do poniższego, na żądanie na Witrynie dostarczenia prawidłowej informacji o Twoim wieku) oraz nie będziesz podawał się za kogoś innego lub stwarzał wrażenie podawania się za kogoś innego lub w jakikolwiek inny sposób fałszywie przedstawiał Twoje powiązanie z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 5. Nie będziesz korzystać z żadnej Licencji udzielonej Tobie (ani żadnej powiązanej funkcjonalności) w celu zbierania, pozyskiwania, komponowania, gromadzenia, przekazywania, reprodukowania, usuwania, zmieniania, przeglądania, wyświetlania, przesyłania jakiegokolwiek materiału lub informacji, niezależnie od tego, czy jest ona personalnie identyfikowalna, czy nie, umieszczonej przez lub dotyczącej jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny, chyba że uzyskane zostało przez Ciebie wcześniejsze pozwolenie od takiego użytkownika dotyczące powyższego;
 6. Nie będziesz przeszkadzać lub zakłócać ani usiłować przeszkadzać lub zakłócać działania Witryny (ani żadnej jej części);
 7. Będziesz przestrzegać wszelkich postanowień, powiadomień, informacji i ograniczeń dotyczących praw autorskich zawartych w jakiejkolwiek zawartości Witryny lub z nią związanych;
 8. Nie będziesz usuwać, zmieniać, kolidować z, ani obchodzić żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków wodnych lub innych zastrzeżeń własności wskazanych lub wyświetlonych w zawartości Witryny, oprogramowania (Software) lub Usługach;
 9. Nie będziesz usuwać, zmieniać, kolidować z, ani obchodzić żadnych mechanizmów zarządzania prawami cyfrowymi, urządzeń lub innej ochrony innej zawartości ani uzyskiwać dostępu do środków kontroli (w tym, bez ograniczenia do poniższego, geofiltracji ani kodowania) związanych z zawartością Witryny;
 10. Nie będziesz korzystać z żadnych praw udzielonych Tobie ani z żadnej zawartości Witryny ani Usług w sposób, który sugeruje związek z jakimkolwiek produktem, usługą, marką lub oznakowaniem AXN, chyba że  AXN wyraźnie udzieli na to pozwolenia (w tym, bez ograniczenia do poniższego, jeśli zostałeś „wyznaczony” na „ambasadora” Witryny lub AXN lub "Face of the Fan®");
 11. Nie będziesz używać imitacji (ang. bots), pajączków (ang. spiders), czytników offline lub innych zautomatyzowanych systemów w celu dostępu do lub korzystania z Witryny w sposób, który wysyła więcej żądających wiadomości do serwerów Witryny w danym przedziale czasowym niż człowiek może rozsądnie wyprodukować w tym samym czasie korzystając z konwencjonalnej przeglądarki internetowej, chyba że jesteś leganie działającym operatorem silnika publicznej wyszukiwarki/przeglądarki, w którym to przypadku (z zastrzeżeniem pełnego prawa AXN do odwołania tego wyjątku według własnego uznania w każdym czasie) możesz korzystać z pajączków (ang. spiders) w celu indeksowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu stworzenia publicznie dostępnych możliwych do wyszukania wskaźników (ale nie tzw. cashes i archives) takich materiałów;
 12. Nie będziesz świadomie przesyłać żadnych materiałów które zawierają tzw. wirusy adware, malware, spyware, wirusy software, bomby czasowe (tzw. timebombs), tzw. cancelbots, worms, tzw. konie trojańskie lub jakiekolwiek inne komputerowe kody, pliki lub programy przeznaczone do przeszkadzania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń komputerowych lub urządzeń telekomunikacyjnych; 
 13. Nie będziesz podejmował żadnych czynności, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że niekorzystnie wpłyną lub będą miały negatywne odzwierciedlenie lub wyrządzą szkodę dobremu imieniu lub reputacji AXN lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego, lub Witrynie lub jakiejkolwiek zawartości umieszczonej lub promowanej w Witrynie (w tym, bez ograniczenia do poniższego, jakikolwiek film, program telewizyjny lub inne przedsięwzięcie);
 14. Nie będziesz podejmować żadnych działań w Witrynie, które zapobiegałyby dostępowi do Witryny lub jakiejkolwiek jej części przez innego użytkownika;
 15. Będziesz ponosić odpowiedzialność za utrzymywanie w poufności wszelkich nazw użytkownika lub/i haseł związanych z Witryną (w tym, bez ograniczenia do poniższego, w tych przypadkach, w których Witryna używa mechanizmu tworzenia konta oraz zarządzania siecią społecznościową, witryną internetową lub urządzeniem osoby trzeciej) oraz będziesz wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania, które pojawią się pod Twoją nazwą użytkownika lub/i hasłem; oraz
 16. Będziesz korzystał z Witryny oraz Licencji zawsze zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkim Stosowanym Prawem.

MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA; UDZIELENIE LICENCJI AXN; TWOJE OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA

Witryna może umożliwiać wysyłanie, zamieszczanie, ładowanie, przekazywanie za pośrednictwem kamery lub podobnej funkcji lub przedstawianie w inny sposób w Witrynie (w tym w szczególności umożliwiając podanie URL, pod którym znajduje się określony fragment treści), lub wyświetlanie bądź udostępnianie w inny sposób (w tym w szczególności innym użytkownikom Witryny) w Witrynie lub za jej pomocą w innych miejscach, takich jak strony sieci społecznościowych (w tym w szczególności Osobistych Mediów Społecznościowych) (razem „Przedstawianie"), własnych filmów wideo, tekstowych komentarzy, zdjęć, obrazów lub innych prac twórczych i/lub innych treści mediów osobistych oraz własnych pomysłów, opinii, reakcji zwrotnych i innych informacji (łącznie „Materiały Użytkownika”) oraz takie Materiały Użytkownika będą generalnie dostępne dla wszystkich użytkowników Witryny lub innych osób korzystających z danych miejsc (takich jak na przykład strony sieci społecznościowych), na których przedstawione zostały Materiały Użytkownika. Przedstawiając swoje Materiały Użytkownika w Witrynie lub za jej pomocą, wyraźnie potwierdzasz, zgadzasz się i zobowiązujesz się, iż tylko i wyłącznie Ty odpowiadasz za treść swoich Materiałów Użytkownika oraz za wszelkie mogące z tego wynikać konsekwencje. O ile nie przewidziano inaczej w jakichkolwiek Warunkach Szczególnych, nie jest normalną i ustaloną praktyką AXN monitorowanie, kontrolowanie lub posiadanie wiedzy na temat Materiałów Użytkownika Przedstawianych z wykorzystaniem Witryny, z tym że AXN może to robić według własnego uznania. W momencie Przedstawienia (lub próby Przedstawienia) swoich Materiałów Użytkownika w Witrynie lub za jej pomocą automatycznie przyznajesz AXN i jej podmiotom powiązanym nieodwołalne, bezterminowe, obowiązujące na całym świecie, bezwarunkowe, nieograniczone, w pełni opłacone, zwolnione od opłat autorskich, zbywalne, w pełni umożliwiające dalsze udzielanie podlicencji wielu szczeblom podlicencjobiorców, niewyłączne prawo i licencję („Licencja AXN") na wyświetlanie, publiczne wykonywanie, rozprowadzanie (w tym w szczególności za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych, blogów, mikroblogów i innych mediów społecznościowych oraz zasobów i aplikacji internetowych i mobilnych), przechowywanie, transkodowanie, hostowanie, buforowanie, utrzymywanie, nadawanie, nadawanie internetowe (webcast), nadawanie telefonem komórkowym (mobilecast), transmitowanie, rozpowszechnianie, znakowanie, śledzenie, odtwarzanie, edytowanie, modyfikowanie, formatowanie, reformatowanie, opatrywanie linkiem do i od, tłumaczenie, usuwanie, tworzenie dzieł pochodnych, łączenie z innymi treściami, kategoryzowanie i/lub w inny sposób używanie, wielokrotne używanie i/lub w inny eksploatowanie Materiałów Użytkownika (lub ich dowolnych części lub dzieł pochodnych) oraz wszelkich nazw, podobizn, głosów, obrazów, nagrań cyfrowych, wykonań oraz innych pomysłów, koncepcji, informacji zwrotnych i innych materiałów zawartych w Materiałach Użytkownika, w jakikolwiek sposób, dowolnym środkiem lub technologią dostarczania treści znaną obecnie lub opracowaną później, w dowolnym celu, według wyłącznego uznania AXN (lub upoważnionych przez nią przedstawicieli/licencjobiorców), bez obowiązku uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia Tobie ani nikomu innemu, konieczności uzyskania dodatkowej zgody od Ciebie lub kogokolwiek innego bądź konieczności wcześniejszego powiadomienia lub wymienienia Ciebie czy kogokolwiek innego. Licencja AXN pozostanie w mocy na zawsze zgodnie z jej warunkami, nawet jeśli zaprzestaniesz korzystania z Witryny lub AXN zlikwiduje Twoje prawa dostępu do niej. ZAWARTE TU POSTANOWIENIA NIE MOGĄ BYĆ UZNANE ZA PRZENOSZĄCE NA AXN LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE JAKIEKOLWIEK PRAWA WŁASNOŚCI DO MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA, Z TYM, ŻE AXN LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE BĄDŹ LICENCJODAWCY ZACHOWUJĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ WSZELKICH ZAWARTYCH W MATERIAŁACH UŻYTKOWNIKA AKTYWÓW, DO KTÓRYCH AXN UDZIELIŁA LICENCJI. MIMO, ŻE PRZEDSTAWIAJĄC SWOJE MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA UDZIELASZ AXN SZEROKICH UPRAWNIEŃ I LICENCJI OKREŚLONYCH POWYŻEJ, POTWIERDZASZ I PRZYZNAJESZ, ŻE ZAWARTE TU POSTANOWIENIA NIE ZOBOWIĄZUJĄ AXN ANI JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH CZY UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI DO HOSTOWANIA, ROZPROWADZANIA, WYŚWIETLANIA CZY INNEGO EKSPLOATOWANIA MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA ANI TEŻ DO WYKONYWANIA INNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z LICENCJI AXN. Potwierdzasz, zgadzasz się i zobowiązujesz się, że: (a) nie oczekujesz zachowania w jakiejkolwiek tajemnicy w stosunku do jakichkolwiek Materiałów Użytkownika, oraz że (b) AXN i/lub jej podmioty powiązane mogą już rozważać przedsięwzięcia lub projekty podobne do Materiałów Użytkownika lub mogą samodzielnie opracować przedsięwzięcia podobne do Materiałów Użytkownika lub że inne Materiały Użytkownika przekazane przez innych użytkowników Witryny mogą być podobne lub takie same jak Materiały Użytkownika. Ze względu na wirusowy charakter mediów społecznościowych nie należy przedstawiać AXN żadnych treści ani informacji, co do których nie chcesz, by były przeglądane i udostępniane lub w inny sposób rozprowadzane przez innych. W związku z wszelkimi Materiałami Użytkownika, które Przedstawiasz w Witrynie, oraz wszelkimi innymi czynnościami, jakie wykonujesz w Witrynie lub za jej pomocą, oświadczasz, zapewniasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że: (i) Materiały Użytkownika są dla Ciebie oryginalne (innymi słowy, że jesteś właścicielem wszelkich praw do swoich Materiałów Użytkownika) lub, alternatywnie, że nabyłeś wszelkie niezbędne uprawnienia do swoich Materiałów Użytkownika, które umożliwiają Ci udzielenie AXN Licencji AXN; (ii) uiściłeś lub pokryłeś bądź uiścisz lub pokryjesz w całości wszystkie opłaty licencyjne, opłaty rozliczeniowe, tantiemy oraz wszelkie inne zobowiązania finansowe lub wszelkie ewentualne zobowiązania wobec osób trzecich wynikłe z wszelkiego używania i wykorzystywania Materiałów Użytkownika, i AXN nie będzie obarczona tymi zobowiązaniami; (iii) Twoje Materiały Użytkownika nie naruszają praw własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa reklamy ani innych praw i dóbr osobistych osób trzecich; (iv) Twoje Materiały Użytkownika ani inne czynności podejmowane przez Ciebie w Witrynie nie są i nigdy nie będą: zniesławiające lub lekceważące dla jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, niezgodne z prawem, pornograficzne, obsceniczne, groźne, wulgarne, nieprzyzwoite, bluźniercze, nienawistne, o treści erotycznej lub sugerujące takie treści, przeznaczone do znęcania się lub nękania bądź prześladowania, lub powodujące znęcanie się, nękanie lub prześladowanie, po względem rasowym, etnicznym lub kulturowym obraźliwe lub w inny sposób niewłaściwe lub zachęcające do czynów niedozwolonych, bądź wywołujące lub potencjalnie wywołujące odpowiedzialność cywilną lub karną, lub opatrzone linkami do treści naruszających prawa lub nieuprawnionych, lub przekazujące niechciane materiały reklamowe, lub mające wywołać lub wywołujące cierpienie lub obrażenia psychiczne lub fizyczne u jakiejkolwiek osoby, naruszające jakiekolwiek Obowiązujące Prawo lub niniejsze Warunki, lub prawa do reklamy i prywatności jakiejkolwiek osoby; oraz (v) Twoje Materiały Użytkownika nie mają w Twoim zamierzeniu przynieść korzyści jakiemukolwiek przedsięwzięciu handlowemu związanemu z Tobą lub osobą trzecią. Zobowiązujesz się zachować wszelką dokumentację niezbędną do stwierdzenia, iż Materiały Użytkownika nie naruszają żadnego z powyższych oświadczeń i gwarancji oraz udostępnić tą dokumentację AXN na jej żądanie.

AXN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody wszelkiego rodzaju w Materiałach Użytkownika.

Potwierdzasz i zgadzasz się, że AXN w ramach normalnej praktyki nie selekcjonuje wstępnie żadnych Materiałów Użytkownika przedstawianych przez Ciebie lub innych użytkowników Witryny, lecz że AXN (i/lub dowolny z jej upoważnionych przedstawicieli) posiada prawo i może dokonać wstępnej selekcji lub przeglądu po początkowym przedstawieniu jakichkolwiek Materiałów Użytkownika z różnych względów, w tym w szczególności pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami lub Obowiązującym Prawem, lub jeśli będzie to z innego powodu pożądane lub konieczne, w zależności od wyłącznego uznania AXN. AXN ma prawo według własnego uznania odmówić, usunąć, edytować lub zablokować jakiekolwiek z Materiałów Użytkownika (i/lub Materiały Użytkownika jakichkolwiek innych użytkowników Witryny), które naruszają niniejsze Warunki lub są z innych powodów niewłaściwe, według wyłącznego uznania AXN, jak również zlikwidować dalszy dostęp i inne korzystanie z Witryny przez Ciebie i/lub innych użytkowników Witryny (w tym w szczególności dostęp i/lub korzystanie z Usług Witryny, cech lub funkcji dostępnych w Witrynie lub za jej pomocą). AXN nie posiada wpływu ani nie popiera żadnych Materiałów Użytkownika, a Materiały Użytkownika przedstawione w Witrynie nie odzwierciedlają opinii, poglądów ani zasad AXN ani jej podmiotów powiązanych. AXN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku jakimikolwiek Materiałami Użytkownika; zobowiązujesz się odstąpić od dochodzenia wszelkich praw czy środków prawnych przysługujących z mocy prawa lub na zasadzie słuszności wobec AXN lub jej podmiotów powiązanych w związku z takimi Materiałami Użytkownika.

W przypadku usunięcia przez Ciebie jakichkolwiek Materiałów Użytkownika z Witryny, zostaną one z niej usunięte w odpowiednim terminie. Niemniej jednak Materiały Użytkownika, które usuniesz, mogą być nadal dostępne osobom trzecim, które nabyły uprzednio link do tych Materiałów Użytkownika oraz AXN może zachować ich kopie dla celów archiwalnych.

AXN zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam w związku z Materiałami Użytkownika oraz do wykorzystywania Materiałów Użytkownika do reklamowania i promowania Materiałów Użytkownika lub Witryny (w całości lub w części) bądź dowolnych produktów lub usług AXN. Potwierdzasz, zgadzasz się i zobowiązujesz się, iż nie posiadasz prawa ani udziału w jakichkolwiek przychodach uzyskiwanych z takich reklam.

Niniejsze postanowienia pozostaną na zawsze w pełni obowiązujące bez względu na ewentualne wypowiedzenie korzystania z Witryny.

LINKI OSÓB TRZECICH

Witryny mogą łączyć i/lub zawierać reklamy stron internetowych niebędących własnością i niepodlegających wpływom AXN oraz innych zasobów internetowych i mobilnych. Potwierdzasz, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, iż AXN nie popiera ani nie sponsoruje takich zewnętrznych stron internetowych lub innych zasobów internetowych; AXN WYRAŹNIE I ZDECYDOWANIE WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEGOKOLWIEK TREŚCI i ZAWARTOŚCI, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJE, SERWISY, USŁUGI LUB REKLAMOWANE PRODUKTY CZY USŁUGI ZNAJDUJĄCE SIĘ LUB ZWIĄZANE Z DANĄ ZEWNĘTRZNĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB INNYMI ZASOBAMI INTERNETOWYMI LUB MOBILNYMI.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

WYRAŹNIE ZGADZASZ SIĘ I ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ, IŻ KORZYSTASZ Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA (I KAŻDA JEJ CZĘŚĆ) UDOSTĘPNIANA JEST „TAK JAK JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, AXN I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ZDECYDOWANIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I ZAPEWNIENIA, WYRAŹNE I DOROZUMIANE (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ). AXN ani żaden z jej podmiotów powiązanych nie składa żadnych gwarancji, zapewnień ani oświadczeń dotyczących prawdziwości lub kompletności treści dostępnych w Witrynie lub za jej pomocą ani treści innych stron internetowych, zasobów Osobistych Mediów Społecznościowych lub innych internetowych lub mobilnych połączonych linkami z Witryną oraz nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności z tytułu: (i) błędów, pomyłek lub nieścisłości w treści i zawartości; (ii) szkód osobowych lub majątkowych jakiegokolwiek rodzaju wynikających z Twojego dostępu lub korzystania z Witryny (lub jakichkolwiek jej części); (iii) nieuprawnionego dostępu lub korzystania z bezpiecznych serwerów AXN i/lub jakichkolwiek informacji lub danych osobowych w nich przechowywanych; (iv) przerwania lub zaprzestania transmisji do lub z Witryny; (v) wszelkich błędów, wirusów, koni trojańskich lub tym podobnych, które mogą być przesyłane do lub za pomocą Witryny (lub jej części) przez osobę trzecią; oraz (vi) jakichkolwiek strat lub szkód wszelkiego rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z Materiałów Użytkownika i/lub innych treści lub innej zawartości Witryny umieszczanych, wymienianych, przekazywanych, przesyłanych pocztą elektroniczną, transmitowanych lub w inny sposób udostępnianych w Witrynie lub za jej pomocą i/lub w inny sposób w wyniku wykonywania przez Ciebie lub innych użytkowników Witryny praw wynikających z Licencji przyznanych niniejszym przez AXN. AXN zastrzega sobie prawo według własnego wyłącznego uznania do zmiany, modyfikacji, uzupełniania, usuwania lub blokowania dostępu do dowolnej części Witryny (w tym w szczególności jakichkolwiek Serwisów Witryny).

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRZYJMUJESZ I ROZUMIESZ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO AXN ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, ANI TEŻ ŻADEN Z ICH ODNOŚNYCH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, UDZIAŁOWCÓW, PEŁNOMOCNIKÓW LUB LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI NIKOGO INNEGO NA PODSTAWIE TEORII O ODPOWIEDZIALNOŚCI (CZY TO UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, USTAWOWEJ CZY INNEJ) ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE SZKODY LUB ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY KORZYŚCI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, DOBREGO IMIENIA, PRZYDATNOŚCI, KORZYSTANIA, DANYCH LUB INNE SZKODY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI STRONY TE ZOSTAŁY POWIADOMIONE, BYŁY LUB POWINNY BYĆ ŚWIADOME MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKŁE Z KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE (LUB KOGOŚ INNEGO ZA POMOCĄ ZAREJESTROWANEGO NA CIEBIE KONTA) Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK JEJ CZĘŚCI. PRZYJMUJESZ, IŻ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW STANOWIĄ DOSTATECZNĄ REKOMPENSATĘ ZA WYŁĄCZENIE I/LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z POWYŻSZYM.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone wyłączenie pewnych gwarancji, zapewnień lub ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne lub wtórne. W związku z powyższym niektóre z powyższych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. W zakresie, w jakim z racji obowiązującego prawa AXN nie może wyłączyć dorozumianej gwarancji lub zapewnień lub ograniczyć swoich zobowiązań, zakres i czas trwania takiej gwarancji lub zapewnień i zakres odpowiedzialności AXN będą ograniczone do minimum dozwolonego przez obowiązujące prawo.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zobowiązujesz się zwolnić AXN i jej podmioty zależne oraz ich odnośnych dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, licencjobiorców, upoważnionych przedstawicieli, następców i beneficjentów z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, zobowiązań, szkód, strat, kosztów, wydatków, opłat (w tym odpowiednich wynagrodzeń i kosztów zewnętrznej obsługi prawnej), jakie strony takie mogłyby ponieść z tytułu (i) jakichkolwiek z Materiałów Użytkownika; (ii) wykonywania przez Ciebie jakichkolwiek praw przyznanych w ramach Licencji z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszych Warunkach; (iii) naruszenia którejkolwiek z Twoich gwarancji, zapewnień, oświadczeń, zobowiązań, obowiązków i innych powinności określonych w niniejszych Warunkach; (iv) naruszenia przez Ciebie praw własności intelektualnej, praw do ochrony prywatności, reklamy lub innego prawa jakiejkolwiek osoby; (v) naruszenia Obowiązującego Prawa i/lub niniejszych Warunków przez Ciebie i/lub osobę korzystającą z zarejestrowanego na Ciebie konta umożliwiającego dostęp lub inne korzystanie z Witryny (w całości lub w części); lub (vi) Twojego umyślnego niewłaściwego działania lub umyślnego niewłaściwego działania osoby uzyskującej dostęp do Witryny poprzez zarejestrowane na Ciebie konto w związku z korzystaniem z Witryny (w całości lub w części) przez Ciebie (lub taką inną osobę). AXN zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli we wszelkich sprawach, za które w innym przypadku przyjąłbyś na siebie odpowiedzialność, i w związku z którymi będziesz współdziałał z AXN w realizowaniu dostępnej obrony. Niniejsze postanowienie pozostanie w pełni obowiązujące bez względu na ewentualne wypowiedzenie korzystania z Witryny.

OFCOM

OFCOM reguluje treści redakcyjne usług na żądanie. Obejmuje to zapewnienie, by przestrzegane były przepisy regulujące materiały mogące podsycać nienawiść, materiały mogące poważnie zaszkodzić rozwojowi osób w wieku do 18 roku życia, zasady promowania produktów w programach oraz sponsorowanie poszczególnych programów lub usług. Skargi dotyczące dowolnego z tych aspektów naszych usług telewizji na żądanie można składać do OFCOM na formularzu skargi dostępnym na stronie https://ofcomforms.secure.force.com/formentry/SitesFormCSLEOnDemandComplaints. Skargi można również przesyłać do OFCOM pocztą na adres PO Box 1285, Warrington WA1 9GL United Kingdom.

Uwaga: OFCOM sprawuje nadzór wyłącznie nad treścią redakcyjną naszych serwisów wideo na żądanie. Reklama w naszych serwisach jest regulowana przez Advertising Standards Authority. Procedura składania skargi do ASA dostępna jest pod adresem https://www.asa.org.uk/Complaints. Skargi można składać do ASA również pocztą na adres Advertising Standards Authority, Mid City Place, 71 High Holborn, Londyn WC1V 6QT lub telefonicznie pod numerem

020 7492 2222.

Wszelkie pytania lub skargi dotyczące kwestii redakcyjnych i reklamowych w odniesieniu do Serwisów Witryny można przesyłać na adres axn_ce@spe.sony.com lub pocztą do Columbia Pictures Corporation Limited, Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, Londyn, W1F 9LU, z kopią do Sony Pictures Television Central Europe, Váci út 76. 1133, Budapeszt, Węgry.

Dodatkowe informacje o OFCOM można znaleźć na stronie www.ofcom.org.uk a na temat ASA na stronie www.asa.org.uk.

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH; WYZNACZONY PEŁNOMOCNIK DS. PRAW AUTORSKICH

AXN respektuje prawa własności intelektualnej innych osób. Na podstawie prawidłowego zgłoszenia AXN usunie Materiały Użytkownika (i wszelkie inne treści lub zawartości w Witrynie) naruszające prawa autorskie. Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512, w AXN wdrożono procedury pisemnego zgłaszania roszczeń o naruszenie praw autorskich w Witrynie oraz przetwarzania takich roszczeń zgodnie z tym prawem. W razie podejrzenia, iż utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie do pełnomocnika AXN ds. praw autorskich na adres podany poniżej zgłoszenia roszczenia o naruszenie („Zgłoszenie Naruszenia"), zawierającego wszystkie poniższe informacje: (i) wskazanie utworu objętego prawami autorskimi, które zostały rzekomo naruszone; (ii) wskazanie rzekomo naruszającego materiału i informacji umożliwiających AXN znalezienie materiału w Witrynie; (iii) informacje umożliwiające AXN skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej; (iv) Twoje oświadczenie, wyrażające przekonanie w dobrej wierze, że właściciel, jego pełnomocnik ani też prawo nie zezwala na dane kwestionowane korzystanie; (v) Twoje oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich; oraz (vi) Twój podpis własnoręczny lub elektroniczny.

Wyznaczony Pełnomocnik ds. Praw Autorskich SPE (SPE Designated Copyright Agent)
Content Protection Group
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
United States of America
Nr telefonu Wyznaczonego Pełnomocnika ds. Praw Autorskich SPE 310-244-3450
Nr faksu Wyznaczonego Pełnomocnika ds. Praw Autorskich SPE: 310-244-1742
Adres e-mail Wyznaczonego Pełnomocnika ds. Praw Autorskich SPE: Copyright_Agent@spe.sony.com

Dokonując Zgłoszenia Naruszenia potwierdzasz i zgadzasz się, iż AXN może przekazać takie Zgłoszenie Naruszenia oraz związaną z nim korespondencję użytkownikom, którzy zamieścili materiały wskazane w zgłoszeniu.

Jeżeli uważasz, że Twoje Materiały Użytkownika zostały niesłusznie usunięte z Witryny, możesz przesłać do AXN zgłoszenie wzajemne. Zgodnie z prawem federalnym możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń w zgłoszeniu wzajemnym. Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512, zgłoszenie wzajemne wymaga dla swej ważności formy pisemnej i przesłania do Wyznaczonego Pełnomocnika ds. Praw Autorskich SPE oraz musi zawierać przede wszystkim następujące informacje: (i) podpis własnoręczny lub elektroniczny; (ii) wskazanie materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz miejsce, w którym materiał wcześniej znajdował się w Witrynie; (iii) oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że działając w dobrej wierze uważasz, iż materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnego rozpoznania materiału do usunięcia lub zablokowania; oraz (iv) imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na właściwość sądu federalnego w dystrykcie, w którym znajduje się Twój adres (lub Centralnym Dystrykcie Kalifornii w przypadku adresów spoza USA), oraz zobowiązujesz się przyjąć doręczenia pism od osoby, która złożyła pierwotne Zgłoszenie Naruszenia, które doprowadziło do usunięcia Materiałów Użytkownika (lub pełnomocnika takiej osoby), w razie gdyby zdecydowała się ona złożyć pozew. Dokonując zgłoszenia wzajemnego, potwierdzasz i zgadzasz się, iż AXN może przekazać Twoje zgłoszenie wzajemne oraz związaną z nim korespondencję osobie, która złożyła pierwotne Zgłoszenie Naruszenia, które doprowadziło do usunięcia Materiałów Użytkownika, lub innym osobom trzecim.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ INTERPRETOWANE I WYKONYWANE ZGODNIE Z PRAWEM STANU KALIFORNIA I STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ BEZ WZGLĘDU NA ZASADY WYBORU PRAWA LUB KONFLIKTU PRAW, BEZ WZGLĘDU NA TWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA. WSZELKIE POZWY, DZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB WITRYNĄ LUB NARUSZENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW BĄDŹ ZAKRESEM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ BĄDŹ ICH DOTYCZĄCE BĘDĄ PRZEDKŁADANE DO JAMS („JAMS”) DO OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ZGODNIE Z UPROSZCZONĄ PROCEDURĄ ROZJEMCZĄ, KTÓRY TO ARBITRAŻ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W OKRĘGU LOS ANGELES W STANIE KALIFORNIA PRZED JEDNYM ARBITREM, KTÓRYM BĘDZIE EMERYTOWANY SĘDZIA, ZGODNIE Z § 1280 I NAST. KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO STANU KALIFORNIA. ARBITER ZOSTANIE WYBRANY W DRODZE POROZUMIENIA STRON, A JEŻELI STRONY NIE OSIĄGNĄ POROZUMIENIA, WÓWCZAS POPRZEZ ELIMINACJĘ ARBITRÓW Z LISTY DOSTARCZONEJ PRZEZ JAMS. ARBITRAŻ BĘDZIE MIAŁ CHARAKTER NIEJAWNY, ZAMKNIĘTY DLA PUBLICZNOŚCI. ARBITER WYDA PISEMNĄ OPINIĘ, W KTÓREJ OKREŚLI ISTOTNE USTALENIA I WNIOSKI, NA KTÓRYCH SIĘ OPARŁ WYDAJĄC ORZECZENIE. ARBITER JEST UPOWAŻNIONY DO WYDAWANA TYMCZASOWYCH ZAKAZÓW I NAKAZÓW SĄDOWYCH ORAZ DECYZJI O TYMCZASOWYM LUB TRWAŁYM ZABEZPIECZENIU ROSZCZEŃ. ŻADNA ZE STRON NIE MA PRAWA ANI POZWOLENIA NA WSZCZYNANIE LUB PROWADZENIE SPORU W SĄDZIE W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK SPORNĄ SPRAWĄ DOPÓKI SPRAWA TAKA NIE ZOSTANIE PRZEDŁOŻONA DO ARBITRAŻU W SPOSÓB PRZEWIDZIANY NINIEJSZYM A NASTĘPNIE TYLKO W CELU WYKONANIA ORZECZENIA ARBITRA.

Niniejsze postanowienie pozostanie w pełni obowiązujące bez względu na ewentualne wypowiedzenie korzystania z Witryny.

Niniejsze warunki będą interpretowane i wykonywane zgodnie z prawem stanu Kalifornia („Stosowane Prawo”) bez względu na przewidziane tam zasady wyboru prawa. Zobowiązujesz się, że wszelkie spory lub kontrowersje jakiejkolwiek natury między Tobą a nami, wynikłe kiedykolwiek w związku z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z Witryny lub Usług lub Serwisów Witryny, w tym w szczególności kwestią możliwości poddania jakiejkolwiek wynikłej między stronami sprawy arbitrażowi, będą rozstrzygane poprzez wiążący arbitraż zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego Służby Mediacji i Arbitrażu Sądowego („JAMS”) w obecności jednego neutralnego arbitra („Arbiter”). Arbitrem będzie adwokat lub emerytowany sędzia z co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem w branży rozrywkowej oraz zostanie on uzgodniony wzajemnie przez strony. Jeśli strony nie będą w stanie uzgodnić Arbitra, zostanie on wyznaczony przez JAMS. Opłaty Arbitra pokrywają strony w równych częściach, z tym że Arbiter może określić inny podział opłat, który w jego opinii będzie niezbędny do zapewnienia wykonalności niniejszej klauzuli arbitrażowej na mocy obowiązującego prawa. Strony mogą prowadzić postępowanie dowodowe zgodnie z sekcją 1283.05 kodeksu postępowania cywilnego stanu Kalifornia, pod warunkiem, że (a) Arbiter musi wcześniej zezwolić na takie postępowanie dowodowe na podstawie ustaleń, że gromadzony materiał ma związek z kwestiami spornymi oraz że charakter i zakres takiego postępowania dowodowego jest racjonalny w danych okolicznościach, oraz (b) postępowanie dowodowe ograniczać się będzie do zeznań i przedstawienia dokumentów, chyba że Arbiter uzna, że inna metoda gromadzenia dowodów (Np przesłuchania) będzie najbardziej racjonalną i efektywną pod względem kosztów metodą pozyskiwania żądanych informacji. Z rozprawy arbitrażowej sporządzony będzie protokół a Arbiter wyda Oświadczenie o Decyzji określające podstawy faktyczne i prawne decyzji Arbitra. Jeżeli żadna ze stron nie zażąda na piśmie odwołania w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od wydania Oświadczenia o Decyzji, decyzja Arbitra będzie ostateczna i wiążąca we wszystkich sprawach merytorycznych i proceduralnych oraz może zostać wykonana na wniosek złożony do Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia, który może być złożony ex parte, w celu potwierdzenia i wykonania rozstrzygnięcia. Jeżeli którakolwiek ze stron zażąda na piśmie odwołania w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od wydania Oświadczenia o Decyzji, rozstrzygnięcie Arbitra będzie przedmiotem odwołania do trzech (3) neutralnych arbitrów („Arbitrzy Apelacyjni”), z których każdy posiadać będzie takie same kwalifikacje i zostanie wybrany w drodze tej samej procedury co Arbiter. Strona składająca odwołanie złoży swoje pismo odwoławcze w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty pisemnego żądania odwołania, a druga strona przedłoży swoje pismo w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) dni. Arbitrzy Apelacyjni następnie dokonają przeglądu decyzji Arbitra, stosując te same standardy rewizji i takie same założenia, jak gdyby Arbitrzy Apelacyjni stanowili Sąd Apelacyjny Stanu Kalifornia dokonujący przeglądu orzeczenia Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia, z tym że Arbitrzy Apelacyjni we wszystkich przypadkach wydają ostateczny rozstrzygnięcie i nie przekazują sprawy ponownie do Arbitra. Decyzja Arbitrów Apelacyjnych będzie ostateczna i wiążąca we wszystkich sprawach merytorycznych i proceduralnych, oraz może zostać wykonana na wniosek złożony do Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia, który może być złożony ex parte, w celu potwierdzenia i wykonania rozstrzygnięcia. Strona składająca odwołanie od decyzji Arbitra pokryje wszystkie koszty i wydatki dotyczące odwołania, w tym wynagrodzenia Arbitrów Apelacyjnych oraz rozsądne wynagrodzenie zewnętrznych prawników strony przeciwnej, chyba że decyzja jest przeciwna do decyzji Arbitra, w którym to przypadku koszty odwołania pokrywane są według decyzji Arbitrów Apelacyjnych. Arbiter jest upoważniony do wydawana tymczasowych zakazów i nakazów oraz decyzji o tymczasowym lub trwałym zabezpieczeniu roszczeń. Przed powołaniem arbitra lub w przypadku środków prawnych wykraczających poza zakres właściwości arbitra, każda ze stron może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego sądu w Okręgu Los Angeles w Stanie Kalifornia o zabezpieczenie tymczasowe (pendente lite relief) bez zrzekania się prawa do arbitrażowego rozstrzygnięcia sporu lub kontrowersji zgodnie z niniejszym ustępem. Wszelkie postępowania arbitrażowe (w tym postępowania przed Arbitrami Apelacyjnymi) będą zamknięte dla publiczności i poufne, a wszystkie dotyczące ich protokoły trwale zabezpieczone, z wyjątkiem konieczności uzyskania potwierdzenia rozstrzygnięcia arbitrażowego przez sąd. Postanowienia niniejszego ustępu zastępują wszelkie niespójne z nim przepisy uprzednich porozumień między stronami. Postanowienia niniejszego ustępu nie uniemożliwiają żadnej ze stron ubiegania się o zabezpieczenie tymczasowe lub zabezpieczenie w postaci nakazu lub zakazu sądowego w sądzie mającej zastosowanie jurysdykcji na podstawie innych postanowień niniejszych Warunków.

ROZDZIELNOŚĆ UMOWY; ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, wówczas postanowienie to będzie uznane za rozłączne w stosunku do niniejszych Warunków oraz nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez AXN jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Zgadzasz się, że niezależnie od wszelkich odmiennych ustaw i przepisów, wszelkie roszczenia lub podstawy roszczeń wynikające z korzystania z Witryny lub niniejszych Warunków lub ich dotyczące muszą być złożone w ciągu 1 (jednego) roku od momentu powstania danego roszczenia lub podstawy roszczeń, albo ulegną przedawnieniu. Niniejsze postanowienie pozostanie w pełni obowiązujące bez względu na ewentualne wypowiedzenie korzystania z Witryny.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Przyjmujesz i zgadzasz się, iż AXN może według własnego uznania, w dowolnym momencie, wypowiedzieć lub zawiesić tymczasowo Twoje prawa wynikające z Licencji oraz Twój dostęp do Witryny pozbyć się, usunąć lub zablokować lub dezaktywować wszelkie Twoje Materiały Użytkownika Przedstawione w Witrynie lub za jej pomocą, oraz wszelkie inne informacje i dane, które mogły zostać z jakiegokolwiek powodu przekazane do Witryny lub za jej pomocą przez Ciebie (lub kogokolwiek innego). AXN może również według własnego uznania zaprzestać w dowolnym momencie udostępniania Witryny lub jej części bądź ograniczyć dostęp dowolnego użytkownika do niej z dowolnego powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. PRZYJMUJESZ, ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, IŻ AXN MOŻE PODJĄĆ JEDNO LUB WIĘCEJ Z TYCH DZIAŁAŃ BEZ POWIADAMIANIA CIEBIE UPRZEDNIO CZY W INNY SPOSÓB; PRZYJMUJESZ, ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE AXN ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI INNEJ OSOBY Z TYTUŁU ODEBRANIA TOBIE (LUB KOMU INNEMU) DOSTĘPU DO WITRYNY LUB JEJ CZĘŚCI ORAZ USUNIĘCIA, POZBYCIA SIĘ, ZABLOKOWANIA LUB DEZAKTYWOWANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA (LUB MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIKA INNEJ OSOBY) ANI TEŻ Z TYTUŁU USUNIĘCIA, POZBYCIA SIĘ, ZABLOKOWANIA LUB DEZAKTYWOWANIA INNYCH INFORMACJI LUB DANYCH, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ PRZEKAZANE DO LUB ZA POMOCĄ WITRYNY PRZEZ CIEBIE (LUB KOGOŚ INNEGO). Możesz wstrzymać swój dostęp, korzystanie lub udział w Witrynie lub za jej pomocą w dowolnym momencie.

NAKAZ ZABEZPIECZAJĄCY

Bez względu na wszelkie postanowienia przeciwne zawarte w niniejszym dokumencie, niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich praw lub środków prawnych związanych z dochodzeniem i/lub uzyskiwaniem zabezpieczeń tymczasowych lub innych podobnych wynikających z prawa słuszności środków lub nakazów, oraz do nakazywania, zakazywania lub powstrzymywania bądź uniemożliwiania w inny sposób produkcji, rozprowadzania, wystawiania, wyświetlania lub innego wykorzystywania filmu, produkcji lub projektu AXN, spółek powiązanych, lub korzystania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek reklam lub promocji w związku z takim filmem, produkcją lub projektem. Niniejsze postanowienie pozostanie w pełni obowiązujące bez względu na ewentualne wypowiedzenie korzystania z Witryny.

ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI WITRYNY

Uznaje się, iż wyraziłeś zgodę na ujawnianie i używanie przez kolejnego właściciela lub operatora Witryny wszelkich dotyczących Ciebie informacji zawartych w odpowiedniej bazie danych AXN w zakresie, w jakim AXN przeniesie swoje prawa i obowiązki dotyczące takich informacji w związku z fuzją, połączeniem, przejęciem, nabyciem lub sprzedażą całości lub części majątku AXN, albo w związku z fuzją, połączeniem, przejęciem, nabyciem lub sprzedażą całości lub części majątku związanego z daną Witryną kolejnemu właścicielowi lub operatorowi. W przypadku takiej fuzji, połączenia, przejęcia, nabycia lub sprzedaży dalsze korzystanie przez Ciebie z Witryny oznacza, że wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków korzystania i zasad ochrony prywatności kolejnego właściciela lub operatora Witryny. Niniejsze postanowienie pozostanie w pełni obowiązujące bez względu na ewentualne wypowiedzenie korzystania z Witryny.

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2014 r.

 

Reklama